Inici del Contingut

Objectius formatius

Pràctiques 1

 • Ser capaç d’aprendre correctament el funcionament d’una institució de serveis  socials mitjançant l’observació directa i la recerca d’altres fonts d’informació, ja siguin bibliogràfiques, documentals, entrevistes o recursos en línia.
 • Ser capaç d’ampliar l’esmentada informació a l’àmbit en el qual desenvolupa la seva acció la institució estudiada.
 • Ser capaç de situar en el context general la institució i l’àmbit estudiat.
 • Ser capaç d’elaborar un informe escrit on es descriuen extensament els resultats del treball realitzat.
 • Ser capaç de realitzar una presentació oral de l’informe.

Pràctiques 2

 • Conèixer la realitat on ha intervingut, tant de la matèria com de la institució.
 • Ser capaç d'analitzar situacions social, interpretar-les, reflexionar i prendre decisions.
 • Conèixer els indicadors de risc, detectar-los i actuar davant aquestes situacions segons el procediment de l'entitat.
 • Saber aplicar les tècniques i procediments d'intervenció, entre els quals i, a més dels propis de l'organització, s'hi troben els següents:
  • Saber realitzar entrevistes: preparació, realització i avaluació.
  • Saber realitzar visites domiciliàries: observació, realització, anàlisi i valoració, registre de l'observació.
  • Saber utilitzar i redactar la documentació adequada en cada situació: informe social, història social, acta de la reunió, etc.
  • Saber realitzar plans de treball individuals i familiars: plantejament, comunicació i negociació, contracte (si és pertinent), seguiment, adequació i avaluació.
  • Saber preparar i dissenyar projectes grupals i comunitaris.