Inici del Contingut

Matèria transversal

Del TOTAL de crèdits optatius que ha de cursar l'alumne segons el seu pla d'estudis, 6 crèdits es PODEN cursar com a Matèria transversal

 

 

ECTS: 6 crèdits OPTATIUS

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs.

Competències

Contribuïr a les competències transversals de la titulació.

Sistemes d'avaluació

L'avaluació serà continuada i s'estableix com a mínim quatre indicis per determinar la qualificació final, en porcentatges diferents de valoració.

Activitats formatives

Estarà integrada per diferents activitats formatives en modalitat de curs de 1, 2, 3 i màxim 6 ECTS (tenint en compte les característiques de l'ECTS a la UdL segons el Pla Director de la Docència). No es podran proposar activitats formatives por sota d'1 ECTS.

Contingut

Formaran part d'aquesta oferta d'activitats les propostes que provenen dels diferents Serveis de la UdL: Servei Lingüístic, Servei de Cooperació, Serveis Culturals, Centre Dolors Piera, Càtedres-UdL, propostes de jornades específiques de centres/facultats...