Inici del Contingut

Per què estudiar?

El treballador social és un professional que intervé en àrees assistencials, rehabilitadores i preventives, així com en tasques de recerca, planificació i gestió dels sectors del Benestar social. Té com objectiu el foment del benestar i la qualitat de vida de les persones i els grups socials.

Sortides professionals

Els àmbits principals d'actuació dels treballadors socials són:

  • Serveis socials: d'atenció social bàsica i primària, d'atenció permanent per atendre emergències socials, d'ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, d'atenció a persones sense llar, d'atenció a persones grans, d'atenció a infància i família, d'atenció a la dona, d'atenció a persones amb discapacitat, d'acollida i atenció social a immigrants i refugiats.
  • Salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, d'atenció sociosanitària domiciliària, hospitals generals, maternals, infantils, centres sociosanitaris, serveis de salut mental, d'atenció a les drogodependències.
  • Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari, mediació escolar i familiar, escoles taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.
  • Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima, programes de seguiment de mesures al medi ambient, centres d'internament de menors infractors, institucions penitenciàries, etc.
  • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d’aquest servei.
  • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social, dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació, planificació urbana.
  • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.
  • Àmbits de planificació i programació social: planificació estratègica de serveis de benestar, anàlisi i desenvolupament organitzacional, assessorament en polítiques de benestar social, màrqueting social, comunicació i imatge relacionades temes socials, etc.

Simultaneïtat

La FEPTS ofereix la possibilitat de simultanejar els Estudis de Treball Social amb els d'Educació Social, amb un programa de convalidació d'assignatures comunes.

Es tracta d'un itinerari formatiu particular que consisteix en cursar la totalitat de matèries del Grau en Treball Social i una selecció de matèries clau del Grau en Educació Social. Un cop finalitzat l'itinerari, l'estudiant obtindrà dues titulacions: el Grau en Treball Social i el Grau en Educació Social.